„Búranie mýtov na základe poznania“

Najčastejším dôvodom rôznych nezhôd, sporov a konfliktov bývajú predsudky prameniace z nedostatočného poznania toho druhého. Iniciatíva za zmierenie Charta XXI sa z tohto hľadiska snaží poukázať práve na to, že nemáme o tom druhom dostatok informácií, a často sa ani nesnažíme dozvedieť o jeho vlastnostiach či kultúre, no napriek tomu sa o ňom vyjadrujeme všelijakým spôsobom. V tomto ohľade sme sa s veľkým potešením dozvedeli o jazykovedkyni Lucii Satinskej a jej predstavách, ktoré prezentovala na svojej prednáške v rámci projektu Jump Slovensko.

Pre vzájomné zmierenie je totiž potrebné najprv spoznať toho druhého. Príbeh Lucii Satinskej o tom, ako sa dokonca naučila maďarčinu, je viac než inšpiratívny. Samotná myšlienka občianskeho združenia Slomarát (slovenko-maďarský kamarát) a jej nápady ako diskusie či tábor pre deti (z oboch národností) alebo hodina viacjazyčnosti pre stredné školy, sú kroky veľmi blízke, ba totožné s ideami Charty XXI. Prípadná spolupráca, podujatia a aktivity organizované v tomto duchu by dokázali prelomiť ľady a zbúrať nejeden múr vo vzťahu k druhému s odlišným jazykom a národnosťou v našom spoločnom každodennom živote.